Dupa ce ca avem un primar penal la Sectorul 6, avem si un consilier PNL în conflict penal de interese

0
254

Manuel Avrămescu, consilieri PNL la Sectorul 6, care a câştigat şi acum un nou mandat, se află în conflict de interese penal, conform listei prezentate de ANI, pe lângă incompatibilitate. Astfel, Avrămescu a încheiat trei contracte de prestări servicii, în domeniul telecomunicaţiilor, cu o instituţie subordonată Consiliului Local al Sectorului 6. Beneficiul patrimonial total se ridică la suma de 624.837 lei.

Tot de la Sectorul 6, un PDL, ist, Anton Ciprian Ioan, se află în incompatibilitate, având un contract (asociere) încheiat cu o instituţie subordonată Consiliului Local al Sectorului 6, Bucureşti.

penali

Potrivit art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003: „Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au […] calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativteritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective”.

Totodată, regimul juridic al conflictelor de interese aplicabil consilierilor judeţeni şi locali este stabilit de art. 46 din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale, conform căruia „nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”, iar „hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor legale sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.

Conform dispoziţiilor art. 2531 din Codul Penal al României, „conflictul de interese constă în îndeplinirea, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv”. Potrivit legii nr. 176/2010, „fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective”.

mai mult la :  http://www.b365.ro/consilier-local-pnl-de-la-sectorul-6-in-conflict-de-interese-penal-ca-si-un-consilier-psd-de-la-sectorul-4_174654.html

Lasă un răspuns